Muutused tervishoiuteenuste loetelus alates 01.01.2020


Haigekassa nõukogu otsusega esitati sotsiaalministrile taotlus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek:
1) muuta teenuse koodiga 308R „Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur” maksumust, rakendades ravikuurides R-CHOP ja rituksimabi monoteraapia sisalduva rituksimabi maksumusele koefitsienti +10%. Seda hinnalisandit peab haigekassa majanduslikult põhjendatuks rituksimabi s.c. ravimvormi kasutamisel nimetatud ravikuuride manustamisel, kuna säästetakse kulu voodipäevale. Loodame, et muudatus teeb rituksimabi s.c ravimvormi raviasutustele kättesaadavaks. Kui see nii siiski ei peaks olema ja s.c ravimvormi ei kasutata, muudame tervishoiuteenuste loetelu järgmise uuendamise käigus nimetatud ravikuurides hinna aluseks olevaks preparaadiks rituksimabi i.v biosimilari.
2) asendada teenus koodiga 248R „Kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, 3-nädalane ravikuur“ teenusega koodiga 254R „Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, 3-nädalane ravikuur“
3) lisada loetellu teenus koodiga 255R „Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, 2-nädalane ravikuur“ koos järgmiste rakendustingimustega:
Haigekassa võtab koodidega 254R või 255R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle retsidiveerunud või refraktaarse klassikalise Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendilt, kellel on ebaõnnestunud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine ja ravi brentuksimabvedotiiniga või kes ei sobi siirdamiseks ja kellel on ebaõnnestunud ravi brentuksimabvedotiiniga. Ravi pärast nelja ravikuud jätkatakse tingimusel, et mitte enam kui nelja ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus (hinnatuna vastavalt Lugano klassifikatsioonile, Cheson B D et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol 2014; 32: 3059–3068) ning edasistel ravivastuse hindamistel vähemalt iga kolme kuu järel ei ole toimunud haiguse progressiooni (hinnatuna vastavalt Lugano klassifikatsioonile).
Ühe patsiendi ravi koodidega 254R või 255R tähistatud ravimiteenusega võib klassikalise Hodgkini lümfoomi näidustusel kesta maksimaalselt kaks aastat.
4) muuta teenuse koodiga 370R „Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal“ rakendustingimusi järgmiselt:
Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
1) teenust osutatakse heas üldseisundis retsidiveerunud või refraktaarse CD30-positiivse Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud pärast autoloogset vereloome tüvirakkude siirdamist (ASCT) või pärast vähemalt kaht varasemat ravikuuri, kui ASCT või keemiaravi mitme ravimiga ei ole võimalik;
2) teenust osutatakse heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendile haiguse refraktaarse kulu või retsidiivi korral;
3) teenust osutatakse heas üldseisundis CD30-positiivse Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendile, kellel ASCT järgselt on kõrgenenud retsidiveerumise või progresseerumise risk (≥2 riskifaktorit). Riskifaktoriteks loetakse järgnevaid asjaolusid: primaarne refraktaarne haigus, retsidiivi teke <12 kuud peale esmavaliku ravi lõppu, ekstranodaalne haaratus siirdamiseelse nn päästva keemiaravi alustamisel, osaline ravivastus või stabiilne haigus kõige viimasele siirdamiseelsele nn päästvale keemiaravikuurile, B-sümptomid siirdamiseelse retsidiivi ajal, siirdamiseelselt kahe või enama nn päästva raviskeemi kasutamine.
Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse osutamisel retsidiveerunud haiguse või refraktraarse haiguskuluga patsiendil, kes ei ole eelnevalt saanud ravi brentuksimabvedotiiniga konsolideerivas ravis, hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579–86) pärast nelja ravikuuri. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juba tehtud nelja ravikuuri ja edasiste ravikuuride eest juhul, kui on olemas täielik või osaline ravivastus.
Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 16 ravikuuri ühe patsiendi kohta. Patsientide eest, kelle ravi koodiga 370R tähistatud ravimiteenusega on alustanud konsolideerivas faasis, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse kõigi raviridade peale kokku maksimaalselt 12 ravikuuri eest.
5) lisada loetellu teenus koodiga 256R „Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, 1 ravikuur“ koos järgmiste rakendustingimustega:
Haigekassa võtab koodiga 256R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle follikulaarse mitte-Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendilt, kes ei saavutanud ravivastust või kelle haigus progresseerus rituksimabi või rituksimabi sisaldava raviskeemi kasutamise ajal või kuni kuue kuu jooksul pärast ravi lõppu. Ravimiteenust rakendatakse kuni kuus korda induktsioonravil oleva ning kuni 12 korda säilitusravil oleva patsiendi kohta.
6) lisada loetellu teenus koodiga 257R „Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, 1 manustamiskord“ koos järgmiste rakendustingimustega:
Haigekassa võtab koodiga 257R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ravinaiivselt kroonilise lümfoidse leukeemia diagnoosiga patsiendilt, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud. Ravimiteenust rakendatakse kuni kaheksa korda ühe patsiendi kohta.
7) lisada loetellu teenus koodiga 267R „Kesknärvisüsteemi lümfoomi kemoteraapiakuur“ koos järgmiste rakendustingimustega:
Haigekassa võtab koodiga 267R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ravinaiivselt kesknärvisüsteemi lümfoomiga patsiendilt maksimaalselt nelja ravikuuri eest.