Eesti Hematoloogide Seltsi töörühmade statuut.

 1. Eesti Hematoloogide Seltsi (edaspidi EHS) töörühm (edaspidi töörühm) on  Eesti Hematoloogide Seltsi liikmetest (edaspidi liikmed) moodustatud grupp mingi kindla hematoloogia erialalõigu arendamiseks või mingi spetsiifilise eesmärgi täitmiseks.
 2. Töörühma moodustamine
 3. Töörühm võib olla moodustatud määramata ajaks või teatud ettemääratud perioodiks.
  • Töörühma moodustamise ettepaneku tegemise õigus on kõigil seltsi liikmetel
  • Töörühma minimaalne suurus on 5 seltsi  liiget
  • Töörühma algataja(d) esitavad töörühma moodustamiseks vabas vormis avalduse seltsi juhatusele, kus toovad ära töörühma eesmärgid, kas tegemist on tähtajatu või ettemääratud perioodiks moodustatud töörühmaga, töörühma liikmed
  • Seltsi juhatus arutab töörühma moodustamise vajalikkust ning oma otsusega kinnitab töörühma moodustamise vajalikkuse/mittevajalikkuse, selle liikmed ning töörühma ettepanekul töörühma juhi
 4. Töörühma töökord
  • Töörühm valib oma liikmete seast töörühma juhi
  • Töörühma tööd juhib töörühma juht
  • Töörühma juhil on vähemalt kord aastas kohustus seltsi koosolekul teha suuline ülevaade töörühma tööst
  • Töörühmal ei ole õigust seltsi esindamiseks mistahes asjaoludel mistahes küsimustes, seltsi esindamise õigus üldkoosoleku vahelistel perioodidel on põhikirjaliselt seltsi juhatusel
  • Töörühma töö finantseerimine toimub seltsi eelarvest. Seltsi juhatusel on õigus sihtotstarbeliste toetuste taotlemine ning sihtotstarbeliste toetuslepingute sõlmimine töörühma töö finantseerimiseks. Sihtotstarbelise toetuse summast 80% kasutatakse töörühma töö finantseerimiseks  ja 20% jäetakse seltsi üldkulude katteks. Kõik arveldused teostatakse seltsi juhatuse nõusolekul ja kaudu
  • Iga töörühma koosolek protokollitakse ning protokoll esitatakse seltsi juhatusele
  • Töörühma koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda aastas.
 5. Töörüma lõpetamine
  • Tähtajatu töörühma töö lõpetatakse kas töörühma juhi ettepanekul või seltsi juhatuse ettepanekul üldkoosoleku häälteenamusega
  • Tähtajalise töörühma töö lõpetatakse eesmärgiks seatud tulemuse saavutamisel
  • Kui töörühm ei ole kahel järjestikusel aastal kogunenud minimaalselt kaks korda aastas, siis loetakse töörühma töö automaatselt lõppenuks
  • Kui töörühma liikmete arv väheneb alla 5 seltsi liikme, siis  loetakse töörühma töö automaatselt lõppenuks